שירותי קצין בטיחות בתעבורה

הכשרת קצין או השמה במיקור חוץ?

קצין בטיחות בתעבורה הינו תפקיד מורכב ומשמעותי מאין כמוהו. קצין בטיחות משמש כידם הארוכה של חוקי ותקנות התעבורה אשר על פיהם הוא פועל ומתפקידו לוודא מימושם וקיומם של חוקים אלה.

למעשה לא ניתן כיום בישראל להפעיל צי רכב כלשהו ללא קבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה כעובד החברה או השמת קצין במיקור חוץ.

הכשרתו והסמכתו של קצין בטיחות נובעים מתקנות התעבורה שהותקנו בשנת 1961 ומאז לפרקים שונו וקיבלו תיקונים והתאמות להתפתחויות בתחום התעבורה.

אנחנו חברה קטנה רק רכבים פרטיים

האם חלה עלינו החובה להיעזר בחברה המעניקה שירותי קצין בטיחות בתעבורה? האם אנו נחשבים לצי רכב שמחויב בקצין בטיחות כעובד החברה או שניתן לקבל שירות השמת קצין בטיחות.

אלה הינן שאלות משמעותיות ביותר, שסביר שיצוצו ויעלו בעיקר אם חברתכם הינה חברה צעירה הנמצאת בתהליכי התפתחות מהירים.

כתוצאה מגידול מהיר במספר כלי הרכב המשמשים אותה לא נקטה את המהלכים הדרושים בהתאם לדרישות החוק ונערכה על מנת לקבל שירותי קצין בטיחות על ידי הכשרה, הסמכה ומינוי עובד חברה כקצין בטיחות או פנייה לחברות המעניקות שירותי השמת קצין בטיחות.

הגדרתם של כלי רכב כצי רכב, אינה כרוכה בהחלטה של בעלי המפעל או מנהליו. ההגדרות נובעת מחוקים ותקנות התעבורה ובעיקר מתיקוני התקנות שנוספו לאורח השנים.

כיום תקפים התיקונים שפורסמו לאחרונה ב 2005 ואשר קובעים כי על פי הגדלים המפורטים להלן יש לבצע השמה של קצין בטיחות שמתפקידו לנהל את צי הרכב לרבות הדרכת נהגים וקביעת נוהלי טיפול ובקרת תקינות החלים על כלי הרכב והמשתמשים.

גודל צי הרכב הקובע לצורך העסקת קצין בטיחות בתעבורה הוא:

  • 40 כלי רכב – רכב נוסעים פרטי, רכב עבודה או רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג.
  • 20 כלי רכב – אוטובוס, מונית, רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג.
  • 20 כלי רכב – חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר.

נחזור לשאלות שהוצגו בתחילה והמתייחסות לגודל החברה. ניתן ללמוד שכיום גם חברה בינונית שנעשה בה שימוש למשל, בשתי משאיות, 4 טנדרים, שתי מלגזות, שני טרקטורים ועשר מכוניות פרטיות. מחויבת להעסיק קצין. או לקבל שירותי קצין בטיחות מחברה ייעודית העוסקת בניהול ציי רכב.

קצין בטיחות בתעבורה
סמכויות הקצין:

סמכויותיו של הקצין הן כעובד החברה וגם כאשר בוצעה השמת קצין שהינו עובד החברה המעניקה שירותי ניהול ציי רכב, זהות ומתוקף תפקידו הינו בעל הסמכות העליונה, בכל הנושאים הקשורים בנהגי החברה או מפעילי כלי הרכב, בהכשרתם ופיקוח על דרך נהיגתם כולל הדרכות.

מתפקידו של הקצין להכין נוהלי טיפול ובדיקת תקינות של כלי הרכב ולפקח על מילוי ההוראות כלשונן.
קצין בטיחות הינו הפוסק האחרון באשר לשימוש או השבתה של כלי רכב בשל תקלה או צורך בתיקון.

גם אם בעלי הרכבים או מנהלי החברה הבכירים ככל שיהיו חולקים על החלטותיו של קצין הבטיחות בתעבורה הרי שהחוק והתקנות עומדים לצידו והוא הפוסק האחרון.

קצין בטיחות בתעבורה – כתיבת נוהלי טיפול והחזקה.

בהתאם לאופיו של צי הרכב ומורכבותו, על קצין הבטיחות להכין פרוטוקול מדוקדק ובו הגדרות תפעוליות ברורות, לכל סוגי הרכב הכלולים בצי הרכב אותו הוא מנהל. הוראות אלה יהיו מורכבות מהנחיות לגבי טיפול ברכב וכן הוראות ספציפיות לנהג על תפעול הרכב לסוגיו.

הדבר אינו מורכב כאשר מדובר ברכבים פרטיים אולם כאשר מדובר ברכבים כבדים ורכבים תפעוליים הרי שיש צורך להגדיר דרכי תפעול שיתאמו לשטח המפעל, פנים או חוץ, וכו'.